Za sve online porudžbine preko 3,000 rsd – besplatna isporuka
Nano company logo

Reklamacija proizvoda i odustajanje od ugovora

 

  1. 1.1 Zamena artikla
  2. 1.2 Postupak reklamacija
  3. 1.3 Odustajanje od ugovora
  4. 1.4 Povracaj sredstava

 

1.1 ZAMENA ARTIKLA ZA DRUGI

Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge zamene.
Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke.
U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo za ispravan, a sve troškove snosi Inpharm Co. d.o.o. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.
Ukoliko kupljeni proizvod  za koji se traži zamena ne postoji na stanju, prodavac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni. Za slučaj nepostojanja mogućnosti zamene prodavac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.

1.2 Postupak reklamacija  

Reklamaciju na robu kupljenu preko internet sajta whitewashnano.rs kupac može da izjavi elektronskim putem na e-mail info@whitewashnano.rs sa naslovom maila “Reklamacija”, pisanim putem Inpharm Co. d.o.o. , Ul. Batajnicki drum 23 u Beogradu, usmeno na adresi kompanije Inpharm Co. d.o.o., Ul. Batajnicki drum 23 u Beogradu, telefonom 011/3073-995, isključivo uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.

Inpharm Co. d.o.o. je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje 2 godine od dana podnošenja reklamacije Kupca.

Inpharm Co. d.o.o.  je dužan da Kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacija, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Ovlašćena osoba Inpharm Co. d.o.o za prijem reklamacija prilikom prijema reklamacije od strane kupca koji je robu kupio preko internet sajta whitewashnano.rs,  u reklamacioni list koji daje/dostavlja kupcu unosi sledeće podatke: ime i prezime podnosioca reklamacije, adresu podnosioca reklamacije, broj telefona podnosioca reklamacije, naziv robe koja se reklamira, razlog podnošenja reklamacije, broj reklamacije, datum podnošenja reklamacije.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskoj formi  i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacija, datumu izdavanja potvrde i prijemu reklamacije, odluci o odgovoru Kupcu, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio Kupac, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Inpharm Co. d.o.o.  je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor Inpharm Co. d.o.o. na reklamaciju Kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana.

Inpharm Co. d.o.o. je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca.

Ukoliko Inpharm Co. d.o.o. iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužna je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost Kupca da dostavi Inpharm Co. d.o.o. ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Inpharm Co. d.o.o. je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja sa pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Kupca.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca pretpostavlja se da je nesobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Kupac koji je obavestio Inpharm Co. d.o.o. o nesaobraznosti robe ima pravo da zahteva od Inpharm Co. d.o.o. da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Ukoliko postoji nesaobraznost robe, Kupac je posle prihvaćene reklamacije može vratiti o trošku Inpharm Co. d.o.o. putem kurirske službe sa kojom Inpharm Co. d.o.o. ima zaključen ugovor, a to je D Express (www.dexpress.rs) ili lično doneti u prostorije firme Inpharm Co. d.o.o. Batajnički drum 23 u Beogradu.

Kupac je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe robe, njegovog održavanja i sl. .
Kupac nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, fizičkim oštećenjem pri upotrebi robe ili nepravilnog  koriscenja ili održavanja robe.
Odgovor Inpharm Co. d.o.o. na reklamaciju Kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.
Ovlašćena osoba Inpharm Co. d.o.o za prijem reklamacija prilikom prijema reklamacije od strane Kupca koji je robu kupio preko internet sajta whitewashnano.rs, u reklamacioni list koji daje/dostavlja Kupcu unosi sledeće podatke: Ime i prezime podnosioca reklamacije, adresu podnosioca reklamacije, broj telefona podnosioca reklamacije, naziv robe koja se reklamira, razlog podnošenja reklamacije, broj reklamacije, datum podnošenja reklamacije.

Osoba ovlašćena za prijem reklamacija sve podatke o prispelim reklamacijama, kao i načinu njihovog razrešenja unosi u knjigu evidencija i reklamacija.
Osoba ovlašćena za prijem reklamacije je dužna da primi svaku reklamaciju i prosledi je osobi imenovanoj od strane Inpharm Co. d.o.o. koja odlučuje o reklamaciji i daljem vođenju postupka.
Osoba koja odlučuje i koja je odgovorna za rešavanje reklamacije, o reklamaciji odlučuje odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.
O odluci reklamacije ovlašćeno lice obaveštava Kupca pisanim putem, slanjem obaveštenja elektronskim putem.
Transportni troškovi koji nastanu po osnovu prihvaćene reklamacije padaju na teret Inpharm Co. d.o.o.

1.3 Odustajanje od ugovora 

Kupac ostvaruje pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija Izjavom o odustajanju od ugovora u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu kupca odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a nije prevoznik.
Obrazac za odustanak Kupac može preuzeti ovde.
Odustajanjem od ugovora Kupac se oslobađa svih obaveza, osim obaveza plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustajanja od ugovora.
Roba koje Kupac vraća mora biti nekorišćena, neoštećena i u originalnoj ambalaži, a Kupac uz obrazac – Izjavu
o odustajanju od ugovora mora priložiti račun ili drugi dokaz o uplati.

Kupac može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija bez navođenja razloga da odustane od ugovora.

Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Inpharm Co. d.o.o. od strane kupca.

Ako kupac ostvari pravo na odustajanje od ugovora smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl. 34. i čl. 35. Zakona o zaštiti potrošača.

Inpharm Co. d.o.o. je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od Kupca, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Inpharm Co. d.o.o. primio obrazac za odustajanje.

Inpharm Co. d.o.o.može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća.

Kupac je dužan da vrati robu Inpharm Co. d.o.o, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje.

Kupac snosi isključivo direkte troškove vraćanja robe.

Kupac obrazac: „Izjava o odustajanju od Ugovora“ može preuzeti sa internet sajta whitewashnano.rs i saglasnošću sa ovim uslovima korišćenja smatra se da je kupac obavešten o ovom dokumentu kao i da je preuzeo isti.

1.4. POVRAĆAJ SREDSTAVA

Ukoliko isporuka ne bude uspešna, prozivodi će biti vraćeni u Inpharm Co. d.o.o., dok će porudžbina kupca biti otkazana, a novac će biti vraćen Kupcu.
Za povraćaj novca, Kupac je u obavezi da ostvari kontakt sa Inpharm Co. d.o.o. slanjem e-maila na info@whitewashnano.rs ili pozivom na broj telefona  011/3073-995 (od ponedeljka do petka od 09:00 do 17:00). Nakon poziva telefonom potrebno je broj tekućeg računa dostaviti na e-mejl info@whitewashnano.rs

Ukoliko Kupac plati porudžbinu kuriru (pouzećem) povraćaj sredstava se vrši uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju povraćaja sredstava Kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica a bez obzira na razlog vraćanja, Inpharm Co. d.o.o.je u obavezi da povraćaj izvrši putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice ili uplatom na dinarski tekući račun.

Facebook messenger image Facebook messenger image